Activiteiten

Presentaties en uitkomsten van bijeenkomsten van 2diabeat en geplande activiteiten

Regiobijeenkomsten

Een beknopt overzicht van de opbrengst
Ruim 100 ervaringsdeskundigen, experts en professionals en anderen gaven hun inbreng tijdens 3 bijeenkomsten in Eindhoven, Zwolle en Utrecht in februari 2020

       

       

Met veel enthousiaste mensen werkten we tijdens de regiobijeenkomsten aan het beantwoorden van een aantal vragen om te komen tot een breed gedragen aanpak voor de vervolgfase. Daarin wordt een start gemaakt met het uitvoeren van de ontwikkelde aanpak op verschillende plekken in Nederland om de opmars van diabetes type 2 te stoppen.

Het overzicht hieronder is niet uitputtend maar geeft een indruk van wat er opgehaald is. Alles wat door de aanwezigen is ingebracht tijdens de bijeenkomsten is uitgewerkt en op die manier beschikbaar voor het programmateam. Wij zijn zeer dankbaar voor de bijdrage die door de aanwezigen geleverd is.

Barrières voor samenwerking in de regio
Om met elkaar resultaten te boeken is samenwerking in een buurt, wijk of regio essentieel. Daarom stelden we de vraag tegen welke drempels men aanloopt bij het bevorderen van een gezonde leefstijl. Hieronder 5 belangrijke reacties daarop:

 1. Er zijn veel schotten in zorg en welzijn.
 2. Er is tijdgebrek om een samenwerking op te zetten of te onderhouden.
 3. Door commerciële belangen is de besluitvorming vaak traag.
 4. Er is onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is.
 5. Er heerst ook nog wel wantrouwen tussen partijen onderling.

Hoe kan 2diabeat regio’s ondersteunen?
Op de vraag ‘hoe kan 2diabeat (regionale) samenwerking ondersteunen en versterken?’ kwamen de volgende suggesties:

 1. Faciliteren van een integrale aanpak , aanpasbaar voor de regio
  Het opstellen van een aanpak voor de zorg om te schakelen van zorg naar preventie. Dit format moet wellicht per regio en persoon aangepast kunnen worden voor zorgverleners en burgers.
 2. Weergeven van beschikbaar aanbod in de regio
  Met een menukaart het bestaande aanbod inzichtelijk maken en de regio ondersteunen om het bestaande aanbod te verfijnen.
 3. Kennis delen
  Delen van best practices, werkzame elementen, feiten over diabetes of de knelpunten in de zorg.
 4. Netwerken faciliteren of opzetten
  Het bieden van structuur voor samenwerkingen en deze mogelijk motiveren.
 5. Activeren van de politiek
  Regionale politiek stimuleren om te doen wat er nodig is om de trendbreuk te realiseren.

De do’s en don’ts voor de aanpak
Het duurzaam aanpassen van je leefstijl kent drie fasen. Per fase hebben de aanwezigen op basis van ervaringen en eigen inzichten aangegeven wat wel en wat niet goed werkt tijdens zo’n fase van leefstijlverandering.

Do’s en don’ts voor leefstijlverandering. Klik op de afbeelding om groter weer te geven.

Daarnaast hebben we nog vele waardevolle tips gekregen, zoals het inzetten van bekende en aansprekende ambassadeurs en om de doelgroep zelf goed te betrekken. De inbreng uit de bijeenkomsten is gebruikt om de aanpak te verrijken. In onderstaande beeldverslag is een deel van de opbrengst gevisualiseerd. Een uitvraag onder de aanwezigen over welke waarde het terugdringen van diabetes type 2 oplevert is weergegeven in de wordle.

Beeldverslag regiobijeenkomst. Klik op de afbeelding om groter weer te geven.

Wordle: welke waarde levert het terugdringen van diabetes type 2 op?

Deze manier van kennis en ervaring ophalen is zeer waardevol gebleken. In het vervolg van het programma worden werderom dit soort bijeenkomsten georganiseerd. Uit de vele reacties weten wij dat niet iedereen die graag wilde komen in de gelegenheid was om dit te doen. Langs deze weg delen wij graag de opgehaalde informatie.

Wij bedanken de mensen die hun tijd vrijmaakten om aan te sluiten bij de regiobijeenkomsten en met energie en enthousiasme hun bijdrage leverden!

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Bekijk hier de presentatie van de regiobijeenkomsten.

Expertbijeenkomsten

Hieronder vindt u de terugkoppeling van de expertbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden.

Expertbijeenkomst 29 november – Maatschappelijke analyse

Expertbijeenkomst 4 december – Segmentatie

Expertbijeenkomst 16 december – Impactmodel

Expertbijeenkomst 4 maart – Impactmodel (2)

Expertbijeenkomst 18 maart – Segmentatie (2)

Komende activiteiten op de agenda

De werkconferentie ‘Preventie in het zorgstelsel’ die georganiseerd wordt door ZN, VNG en Rijskoverheid is, kan geen doorgang vinden op 30 maart.

Er wordt nog overlegd op welk moment en op welke manier de conferentie alsnog door kan gaan. Nog niet helder is of de hieronder beschreven workshop daarin doorgang kan vinden. Nader bericht hierover volgt.

In 2diabeat is met veel experts een aanpak ontwikkeld die aansluit op de leefwereld en behoeften van mensen met een hoog risico op diabetes type 2. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de grote schat aan ervaringen en kennis die we de afgelopen jaren in dit land hebben opgedaan. In deze workshop wordt u in de gelegenheid gesteld om mee te denken over het transformatieprogramma en de aanpak.  Bas van de Goor (Bas van de Goor foundation), Angela de Rooij (Diabetesvereniging Nederland) en Irene Mommers (BeBright) lichten vanuit zowel maatschappelijk als persoonlijk perspectief het programma toe en gaan met u in gesprek over de voorgestelde aanpak. Een interactieve workshop dus om samen bij te dragen aan het stoppen van de toename van diabetes type 2!